Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora ds. technologii informacyjnychw Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnymw Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. technologii informacyjnych  w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe w obszarze informatyki, teleinformatyki lub pokrewnym
  (na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanym na stanowisku).
 6. Posiadają co najmniej dwuletni staż pracy w obszarze zadań realizowanych na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość struktury, podziału zadań i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Statutu Miasta Nowego Sącza.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  3. rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  4. innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę programów i urządzeń oraz korzystanie z literatury fachowej i wsparcia technicznego.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu, dyspozycyjność.
 5. Samodzielność oraz terminowość realizacji powierzonych zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Administrowanie i rozwój witryn Urzędu Miasta oraz BIP z uwzględnieniem wymagań WCAG 2.0.
 2. Administrowanie i rozwój witryn internetowych jednostek miasta, miejskich spółek komunalnych, stowarzyszeń i Zarządów Osiedli umieszczonych na serwerze Urzędu Miasta. Administrowanie i rozwój lub współpraca przy administrowaniu i rozwoju innych witryn, podstron i serwisów Urzędu Miasta ulokowanych w zasobach Urzędu Miasta oraz w zasobach zewnętrznych np. BIP.
 3. Administrowanie serwerami Linux i Windows w zasobach Urzędu przeznaczonymi dla witryn, podstron i serwisów www Urzędu Miasta, GIS (SIP – Systemu Informacji Przestrzennej) w tym:
  1. wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych;
  2. aktualizacji systemu operacyjnego;
  3. konfiguracja usług serwera apache, lokalnych zabezpieczeń serwera (firewall) i antywirusa.
  4. aktualizacja i modyfikacje kodu stron internetowych, wykorzystania języka znaczników HTML, CSS i języków skryptowych PHP, JavaScript (jQuery, Prototype), SQL projektowania i zarządzania stronami WWW z uwzględnieniem wymagań WCAG 2.0;
  5. obsługa baz danych (PostreSQL, MariaDB/MySQL, Oracle 12c);
  6. testowanie stron internetowych Urzędu pod kątem ich działania, raportowanie efektów i przygotowywanie zaleceń;
  7. wprowadzanie i edycja treści na stronach internetowych, opracowanie i zarządzanie interfejsem CMS wprowadzania i edycji treści na stronach internetowych;
  8. konfigurowanie stron, domen, serwerów, zarządzania serwerem Linux, szczególnie serwerem apache, eksploatacji i konfiguracji systemów operacyjnych Linux, eksploatacji i konfiguracji w podstawowym zakresie sieci TCP/IP, eksploatacji i konfiguracji SSH, FTP;
  9. administrowanie serwerem danych przestrzennych ArcGIS i aplikacjami wchodzącymi w skład SIP Nowego Sącza, edycje kompozycji mapowych w programach ArcGIS Desktop/ QGIS;
  10. posługiwania się programami graficznymi typu: Gimp, Photoshop, Inkscape, Corel
  11. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa serwerów wirtualnych w sieci DMZ.
 4. Nadzorowanie funkcjonowania:
  1. systemów kopii bezpieczeństwa (na wypadek awarii i niedostępności) witryny Urzędu Miasta i innych serwisów www Urzędu Miasta;
  2. kopii bezpieczeństwa witryn, podstron i serwisów Urzędu Miejskiego ulokowanych w zasobach zewnętrznych.
 5. Administrowanie serwerem www Urzędu.
 6. Współudział w realizacji lub realizacja zadań: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej, budżet obywatelski, transmisja sesji Rady Miasta, SIP – System Informacji Przestrzennej, itp.
 7. Obsługa wykupionych przez Urząd Miejski domen internetowych.
 8. Współpraca z producentami i użytkownikami wykorzystywanego w Urzędzie oprogramowania, w celu utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych.
 9. Współpraca z producentami oprogramowania, polegająca na zgłaszaniu wniosków dotyczących działania programów oraz konsultowaniu prac prowadzących do doskonalenia ich funkcjonalności.
 10. Obsługa zgłoszeń użytkowników wynikająca z bieżącej eksploatacji oprogramowania sieciowego oraz stanowiskowego, wykorzystywanego do realizacji zadań wydziałów.
 11. Prowadzenie postępowań związanych z zamówieniami publicznymi.
 12. Aktualizacja i nadzór nad realizacją umów dot. asysty technicznej i konserwacji
 13. Utrzymanie bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie realizowanych zadań
 14. Utrzymanie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie realizowanych zadań.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 w Nowym Sączu na II piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter i I piętro. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Takiej możliwości nie ma na II piętrze, z uwagi na podzielony schodami ciąg komunikacyjny. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko prac związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe w obszarze informatyki, teleinformatyki lub pokrewnym (na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanym na stanowisku),
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy opisanego w punkcie I.6 ogłoszenia,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 9 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu
  9 marca 2020  r. nie będą rozpatrywane.Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2020-02-27 15:03:21