Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza do realizacji zadań w ramach projektu: nr RPMP.11.01.01-12-0557/17 pn. „Rewitalizacja parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza do realizacji zadań w ramach projektu: nr RPMP.11.01.01-12-0557/17 pn. „Rewitalizacja parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanym na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku związanym z realizacją zadań wskazanych w pkt III ogłoszenia.
 2. Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 3. Znajomość struktury, podziału zadań i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Statutu Miasta Nowego Sącza.
 4. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku.
 5. Obsługa komputera.
 6. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez Wykonawców, w tym kontrola wypełniania obowiązków przez inspektora nadzoru,
 2. przygotowywanie niezbędnych danych w części technicznej do raportów i sprawozdań w zakresie rzeczowego zaawansowania realizacji inwestycji,
 3. prowadzenie bieżącej korespondencji,
 4. prowadzenie wyjaśnień z instytucją dotyczących kontroli projektu,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz jej przechowywanie w trakcie realizacji projektu,
 6. wykonywanie monitoringu finansowego i kwalifikacji zadań inwestycyjnych przy zachowaniu zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz stosownych wytycznych - przedkładanie koniecznych zmian w planie finansowym,
 7. sprawdzanie pod kątem merytorycznym raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji wraz z jej końcowym rozliczeniem w oparciu o dane przygotowane i przekazane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie danych finansowych i rzeczowych,
 8. nadzór nad przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania, kwalifikacją kosztów oraz udział w prowadzeniu sprawozdawczości, zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczości Programu,
 9. egzekwowanie postanowień umowy dotacyjnej, w tym określanie punktów krytycznych, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, udział w przygotowaniu i aktualizacji planów i harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne,
 10. przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 11. współuczestnictwo w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 12. przygotowywanie niezbędnych danych w części technicznej do raportów i sprawozdań w zakresie rzeczowego zaawansowania realizacji inwestycji,
 13. dokonywanie rozliczeń poszczególnych zadań inwestycyjnych pod względem technicznym i finansowym oraz sporządzenie raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji wraz z jej końcowym rozliczeniem,
 14. monitorowanie rzeczowe postępu w realizacji Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego, w tym Prawa budowlanego, a także zgodnie z zasadami określonymi dla projektów zatwierdzonych w ramach Programu Regionalnego,
 15. współpraca z audytorami oraz innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi instytucjami upoważnionymi do kontroli oraz zapewnienie wglądu w dokumenty dotyczące realizacji projektu w każdej jego fazie,
 16. archiwizacja dokumentów dot. projektu w sposób wymagany umową o dofinansowanie projektu i zasadami wprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą,
 17. monitorowanie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w celu zapewnienia zgodności z wymogami wynikającymi z Programu, w ramach którego Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie,
 18. przygotowywanie w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Inwestycji zmian w Projekcie,
 19. utrzymywanie stałego kontaktu z Instytucją Zarządzającą
 20. przygotowania Projektu do procesu kontroli zewnętrznej – przeprowadzenia pre – kontroli projektu zgodnie z procedurami,
 21. prowadzenie wyjaśnień z instytucją dotyczących kontroli projektu,
 22. stosowanie wymogów związanych z promocją ww. projektów polegającą na stosowaniu logo programów w dokumentach i korespondencji,
 23. czuwanie nad właściwym oznakowaniem dokumentów wytwarzanych w ramach  projektu,
 24. przygotowywanie okresowych materiałów prasowych w celu informowania społeczeństwa o postępie prac i źródłach finansowania,
 25. przygotowywanie materiałów fotograficznych do ich publikacji w mediach,
 26. przygotowywanie materiałów zdjęciowych dokumentujących postęp prac,
 27. archiwizacja dokumentów z zakresu informacji i promocji w sposób wymagany umową o dofinansowanie ww. projektów i zasadami wprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą,
 28. wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora Wydziału Inwestycji.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 w Nowym Sączu na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter i I piętro. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do pomieszczeń biurowych, dodatkowo utrudniony z uwagi na dwuskrzydłowy układ drzwi, wymagający każdorazowego otwierania obu skrzydeł drzwiowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”,
 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanym na stanowisku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane - w przypadku osób które takie uprawnienia posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 08 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 08 czerwca 2020  r. nie będą rozpatrywane.


Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2020-05-27 14:01:29