Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Ostrzeżenia i alarmy

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza w dniu 17.01.2020 r.

Zagrożenie:    Prognoza przekroczenia / Przekroczenie poziomu alarmowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Na obszarze:    Miasta Nowego Sącza
Obowiązujące:    17.01.2020 r.

 

Powiadomienie opracowane przez Regionalny Wydział MonitoringuŚrodowiska GIOŚ w Krakowie na podstawie prognozy zanieczyszczeniapowietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-PaństwowyInstytut badawczy(IOŚ-PIB)otrzymano za pośrednictwem WojewódzkiegoCentrum ZarządzaniaKryzysowegow Krakowie. Ostrzeżenie dostępne jestpod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings


Wersja graficzna dostępna jest na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności:  

•    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
•    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
•    osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
•    osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
 
Możliwenegatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób sercamogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatcepiersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powoduprzewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowenasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatcepiersiowej,nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogąwystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłuzawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
 

Zalecane środki ostrożności:  

Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również
:
-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenieszerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkółpodstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemuzanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynnościzmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń wtym pyłu zawieszonego,
 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).


DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakresdziałań krótkoterminowych. Zalecane działania określone w Programieochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciegostopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
•  ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
•  przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
•  podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
•  Podmioty gospodarcze, powinny:
•  czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
•  zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
•  zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
•  prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
•  Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
•  nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
•  wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,
•  prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
•  Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:
•  prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.
•  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:
•  wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
•  w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
- tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
•  korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
•  ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
•  rozporządzenieMinistra Środowiska z dnia 8 października 2019 r.zmieniającerozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1931)
Źródła danych:  
•    Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
•    Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie:    Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Publikacja:    http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warni

Autor: MCZK UM Nowego Sącza
Źródło: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Dodano: 2020-01-17 09:05:47