Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Ostrzeżenia i alarmy

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza w dniu 19.01.2020 r.

Zagrożenie:     Prognoza przekroczenia / Przekroczenie poziomu alarmowania dla
                        pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Na obszarze:   Miasta Nowego Sącza
Obowiązujące19.01.2020 r.

 
Powiadomienie opracowane przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Krakowie
na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy(IOŚ-PIB)otrzymano
za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegow Krakowie.
Ostrzeżenie dostępne jest pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings
Wersja graficzna dostępna jest na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności: 

•    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność
 serca, choroba wieńcowa),
•    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła
obturacyjna choroba płuc),
•    osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
•    osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
 
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby cierpiące z powodu chorób sercamogą odczuwać
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego
w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
 

Zalecane środki ostrożności: 


Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie
w oczach, kaszel lub ból gardła,
-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować
swoich leków częściej niż normalnie,
-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych,
średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz
możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń
 w tym pyłu zawieszonego,
 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).


DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych. Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza
w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
•  ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
•  przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost
dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
•  podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
•  Podmioty gospodarcze, powinny:
•  czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,
•  zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
•  zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
•  prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza
powyżej 5°C).
•  Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
•  nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia
dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
•  wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego,
zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,
•  prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku
 opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
•  Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:
•  prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.
•  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:
•  wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów
przemysłowych.
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
•  w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
- tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego,
a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
•  korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast
indywidualnych podróży samochodem,
•  ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
z późn. zm.)
•  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r.zmieniające rozporządzenie
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1931)
Źródła danych: 
•    Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
•    Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza
 jakości powietrza
Opracowanie:    Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie  Głównego Inspektoratu
 Ochrony Środowiska
Publikacja:    http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warni

Autor: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Sącza.
Źródło: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB)
Dodano: 2020-01-19 09:58:00