BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Plan miasta

     Internetowy plan miasta Nowego Sącza prezentuje dane pochodzące z rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu a także w głównej mierze z publicznych rejestrów danych przestrzennych, pozyskiwanych i udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

     Wśród tych danych plan zawiera informacje dotyczące granic osiedli, modelu rzeźby terenu i komplet ortofotomap utworzonych na podstawie zdjęć lotniczych w latach 2003, 2009, 2013 i 2015. Dla zainteresowanych cenna będzie ewidencja gruntów i budynków lub informacje o przeznaczeniu danego terenu w przypadku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan miasta wchodzi w skład Systemu Informacji Przestrzennej miasta Nowego Sącza (w skrócie SIP).

http://sip.nowysacz.pl


Mapa posiada 4 moduły prezentacji:

Internetowy plan miasta

Plan miasta - w którym zawarte są informacje pochodzące z: numerycznej mapy ewidencyjnej (EGiB) prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu, punkty adresowe i ulice wchodzące w skład Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA), Numeryczny Model Rzeźby Terenu (NMT) określający położenie wysokościowe danej lokalizacji, granice osiedli, ortofotomapy (zdjęcia lotnicze) z lat 2003, 2009, 2013 i 2015 roku oraz inne informacje stanowiące informację publiczną.

 

 Planowanie przestrzenne - moduł prezentujący dane z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Sącz.
W skład modułu wchodzą: EGiB, plany miejscowe, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mapa podkładowa wygenerowana na podstawie Bazy Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k) oraz ortofotomapy.

 

 

 

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja gruntów i budynków - w skład modułu wchodzą: mapa ewidencyjna EGiB, serwis granic powiatu i gminy oraz mapy podkładowej (BDOT10k).

 

 

 

 

 

moduł adresowy (EMUiA)

Moduł adresowy - przeznaczony jest przede wszystkim do prezentacji i wyszukiwania ulic oraz punktów adresowych budynków w Nowym Sączu opierając się na danych pochodzących z EMUiA Nowego Sącza.

 

 

 

Jak poruszać się na mapie?

Przechodzenie pomiędzy modułami można dokonywać poprzez wybór znajdujących się na rozwijalnej liście modułów na górnej belce na paskiem menu .

W celu ułatwienia nawigacji i wyszukiwania danych SIP udostępnia pomoc, w której opisano znaczenie i działanie poszczególnych przycisków i elementów interfejsu do obsługi map cyfrowych.
Aby skorzystać z pomocy należy na pasku narzędzi nacisnąć na ikonkę przycisk POMOC.

 

 

Uwagi

Udostępnione dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.
Zawarte w serwisie informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.


Serwis może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

Serwis sip.nowysacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu.

W chwili obecnej trwają prace modernizacyjne polegające na aktualizacji planów miejscowych oraz punktów szczególnego zainteresowania (tzw. POI).