BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

"Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej
i niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza"

 

O projekcie

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Nowego Sącza poprzez dostarczenie Internetu do gospodarstw domowych oraz poprzez realizację działań koordynacyjnych polegających na zwiększeniu ogólnodostępnych miejsc z dostępem do Internetu.
 

Cel ogólny projektu został osiągnięty poprzez realizację n/w działań tj.:

 1. Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz Internetu dla uczestników projektu (Beneficjentów Ostatecznych) tj. do 62 gospodarstw domowych wśród których znajdują się:
 • 28 rodzin, spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • 7 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (specjalistyczny sprzęt komputerowy),
 • 12 rodzin zastępczych,
 • 15 dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.
 1. Uruchomienie stanowisk komputerowych oraz dostępu do Internetu w jednostkach organizacyjnych miasta z przeznaczeniem dla osób z grup marginalizowanych społecznie, niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji rodzinnej/społecznej, osób starszych:
 • wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu: mieszkania chronionego oraz Zespołu Świetlic Środowiskowych - w 6 lokalizacjach:

                - Świetlica Środowiskowa  „Szujskiego”,
                - Świetlica Środowiskowa „Wojska Polskiego”,
                - Świetlica Środowiskowa „Kochanowskiego”,
                - Świetlica Środowiskowa „Piątkowa”,
                - Świetlica Środowiskowa „Biegonice”,
                - Świetlica Środowiskowa „Kaduk”,

 • wyposażenie w podstawowy sprzęt komputerowy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej – 3 placówki, Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin,
 • wyposażenie w specjalistyczny sprzęt komputerowy (z przeznaczeniem dla osób z upośledzeniem narządu wzroku i słuchu):

                - Szkoły Podstawowej nr 2,
                - Szkoły Podstawowej nr 8,
                - Gimnazjum nr 11,
                - Środowiskowego Domu Samopomocy.

 1. W celu prawidłowego korzystania z Internetu i sprzętu komputerowego zostały przeprowadzone szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu.


W wyniku realizacji projektu:

 1. zakupiono 62 zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych, w tym 7 zestawów specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych,
 2. zakupiono 39 zestawów komputerowych, w tym 5 zestawów specjalistycznych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu wzroku i słuchu dla jednostek organizacyjnych miasta,
 3. przeprowadzono 5 szkoleń dla BO,
 4. 62 gospodarstwa domowe uzyskały możliwość dostępu do Internetu,
 5. 2 jednostki miasta w 7 lokalizacjach uzyskały możliwość dostępu do Internetu.


W efekcie realizowanego projektu uczestnicy przełamali bariery związane z użytkowaniem komputera, nabyli umiejętności w wykorzystaniu Internetu do codziennego życia, a przede wszystkim uzyskali cenne narzędzie do rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. Poprzez dostęp do w/w narzędzi informatycznych u osób tych nastąpiła poprawa kompetencji społecznych oraz wzrost samooceny.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, wartość projektu wynosi 762 763,00 zł. co stanowi 100% dofinansowania (85% ze środków unijnych, 15% ze środków krajowych).
Na wniosek Miasta Nowego Sącza Instytucja Wdrażająca (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) wyraziła zgodę na zwiększenie wartości projektu o 252 133,00 zł.
W związku z tym całkowita wartość projektu po zwiększeniu dofinansowania wynosi 1 014 896,00 zł.

W ramach przyznanych dodatkowych środków finansowych realizowane są dodatkowe działania, które nie były przewidziane w pierwotnym wniosku o dofinansowanie:

 1. Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz Internetu dla 6 uczestników projektu znajdujących się na liście rezerwowej.
 2. Uruchomienie kolejnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w jednostkach organizacyjnych miasta poprzez wyposażenie ich w dodatkowe 35 komputerów (podstawowy i specjalistyczny).


W rezultacie ogólna liczba zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zwiększy się do 142 szt., z przeznaczeniem:

 1. Do 68 szt. dla uczestników projektu z gospodarstw domowych, w tym 7 specjalistycznych zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do 74 szt. dla jednostek organizacyjnych miasta objętych projektem (58 w wersji podstawowej, 16 specjalistycznych zestawów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu wzroku i słuchu).

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 – 31.12.2015