Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


Porządek obrad sesji, projekty uchwał  

  XVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w poniedziałek, 29 lipca 2019 r., 
o godz. 16:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie
 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie sytuacji na rynku odpadów wraz z propozycjami rozwiązania.

4. Zamknięcie Sesji.

  XVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 23 lipca 2019 r., 
o godz. 14:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie
Porządek obrad Sesji RM - 23 lipca 2019 r.  

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Sączu - Miejski Klub.

Przerwa.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta.

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 194.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 195.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66” - druk nr 189.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 190.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych - druk nr 191.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz - druk nr 192.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz - druk nr 203.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej, stanowiącej ulicę Aleksandra Fredry w Nowym Sączu - druk nr 196.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293361K, stanowiącej ulicę Seweryna Udzieli w Nowym Sączu -druk nr 197.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Zespołu Weryfikującego Budżet Obywatelski Miasta Nowego Sącz na 2020 rok - druk nr 188.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza - druk nr 198.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia mieszkańców i wyboru jako preferowanego przebiegu połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969, zbliżonego jak najbardziej do wariantu C -druk nr 199.

19. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi mieszkańców Limanowej na Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu - druk nr 200.

20. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi Mieszkanki Nowego Sącza na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu - druk nr 201.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie - druk nr 202.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” - druk nr 193.

23. Sprawozdanie z realizacji Programu „Nowosądecka Karta Rodziny” za rok 2018.

24.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

25. Zamknięcie Sesji.

  


 XV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 18 czerwca  2019 r., 
o godz. 12:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszeniePorządek obrad Sesji RM - 18 czerwca 2019 r. 

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XIII i XIV Sesji Rady Miasta.

5.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

6.Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

a) debata nad raportem o stanie Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza wotum zaufania - druk nr 182.

8.Przedstawienie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

b) sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018.

c) uchwały Nr SO.XII/423/49/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r., w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

d) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2018 rok - druk nr 179.

10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2018 rok - druk nr 184.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 180.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 181.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego - druk nr 185.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu - druk nr 170.

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24 - druk nr 171.

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 1 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1 - druk nr 172.

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 2 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/2 - druk nr 173.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 - druk nr 174.

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowskiej 155 - druk nr 175.

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowskiej 159 - druk nr 176.

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 177.

22.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 63" - druk nr 164.

23.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 64" - druk nr 165.

24.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 65" - druk nr 166.

25.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza - druk nr 167.

26.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - druk nr 168.

27.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 169.

28.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 183.

29.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu "Karta Nowosądeczanina" - druk nr 178.

30.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

31.Zamknięcie Sesji.

 


 XIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 4 czerwca  2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 
 

  II cześć XIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 28 maja 2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego   XIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 21 maja 2019 r., 
o godz. 14:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie 

Porządek obrad Sesji RM - 21 maja 2019 r. 

 

1.Otwarcie Sesji.

2.Wręczenie Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Ppłk. Rafałowi Iwankowi.

3.Wręczenie Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Józefowi Klimkowi.

Przerwa.

4.Stwierdzenie prawomocności obrad.

5.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6.Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Miasta.

7.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 153.

9.Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza o sytuacji Spółki Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" S.A. oraz informacja na temat wykonania Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r.

- dyskusja.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 151.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 152.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50.000,00 zł - druk nr 140.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna" - druk nr 138.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty - druk nr 139.

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego - druk nr 142.

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2020 r., do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza - druk nr 143.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu - druk nr 147.

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 148.

19.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza - druk nr 137.

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. - druk nr 136.

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert - druk nr 145.

22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza - druk nr 146.

23.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki Sądecka Infrastruktura Miejska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 141.

24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości - druk nr 144.

25.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/585/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54" - druk nr 149.

26.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 62" - druk nr 150.

27.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

28.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

29. Zamknięcie Sesji.

 


 XII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia 2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 16 kwietnia 2019 r. 

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 129.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 130.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 126.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 127.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty - druk nr 124, autopoprawka

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLI/484/2005 z dnia 25 lutego 2005 r., w sprawie przekazania skarg do załatwienia - druk nr 128.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 125.

13. "Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2020" - sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2018.

14. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.

15. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku "Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 - 2020 w mieście Nowy Sącz".

16. Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

17. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020".

18. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2016 - 2022".

19. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2018".

20. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

21. Zamknięcie Sesji.

 


 XI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 26 marca 2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 26 marca 2019 r. 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad IX i X Sesji Rady Miasta.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 118.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 119.

8. Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Sączu za rok 2018.

11. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Nowego Sącza za rok 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 120.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 121.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebiegu preferowanego wariantu projektowanej drogi krajowej dla zadania pn. "Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz" na terenie Miasta Nowego Sącza - druk nr 122.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. - druk nr 104.

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Nowym Sączu - druk nr 105.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej - druk nr 106.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2019 roku - druk nr 107.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza - druk nr 108.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu poprzez zmianę jego siedziby - druk nr 109.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 110.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 111.

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu - druk nr 112.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu - druk nr 113.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - buka zwyczajnego zlokalizowanego w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu - druk nr 114.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 r., w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat - druk nr 115.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa - druk nr 116.

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 117.

29. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

30. Zamknięcie Sesji.

 


 X Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w środę, 13 marca 2019 r., 
o godz. 16:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 13 marca 2019 r.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad współpracy w celu umożliwienia realizacji inwestycji pn. "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu" - druk nr 103.

 4. Zamknięcie Sesji.

 


IX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek, 26 lutego 2019 r., 
o godz. 15:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie


 

Porządek obrad Sesji RM - 26 luty 2019 r.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI, VII i VIII Sesji Rady Miasta.

 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 87.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 89.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 90.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie powierzenia NOVA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta Nowego Sącza z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych - druk nr 79.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/642/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r., w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie "Lokalny Program Osłonowy" dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych- druk nr 80.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 81.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 82.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr LX/653/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. - druk nr 83.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2019 - druk nr 84.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2019 - 2022 - druk nr 85.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2019 roku - druk nr 86.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza" - druk nr 88.

  - załącznik Nr 1.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu Sportowego "SANDECJA" S.A. - druk nr 91.

 19. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

 20. Zamknięcie Sesji.