Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


 
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA

 

Adres: ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz,
telefon: 18 442 20 33
18 443 70 03
fax: 18 442 20 33

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 0730-1530
wtorek-piątek: 07:15-15:15

strona www: https://bip.malopolska.pl/pinbmiastonowysacz/
kontakt e-mail: info@nowysacz.pinb.gov.pl
kontakt ePUAP: /PINBdmNS/SkrytkaESP

 


 

Katalog usług

 Realizowane zadania:

 • udzielanie informacji, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36 a ust. 5)
 • zmiana inwestora w decyzjach organu nadzoru budowlanego na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2);
 • przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d (art. 41 ust.4);
 • wydawanie nakazów w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, (art.48, 48a, 48b, 49e, 50a, 51);
 • prowadzenie postępowań w sprawie uproszczonej legalizacji (art. 49f, 49g, 49h, 49i)
 • badanie kompletności dokumentów legalizacyjnych, w tym kompletność projektu budowlanego, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy, w tym zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi (art.49);
 • sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art.49, 49a, 49c, 49d);
 • wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art.48, 50);
 • wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art.51);
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust.4, 59);
 • przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59c ust.1, 59d ust.1, 59g ust. 1);
 • wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art. 62 ust.3);
 • prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65);
 • wydawanie w drodze decyzji nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66);
 • wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art.67 ust.1);
 • wydawanie w drodze decyzji nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego bezpośrednio grożącego zawaleniem opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie w/w decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68);
 • wydawanie zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art.68);
 • zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69);
 • przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art.70 ust.2);
 • nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71a);
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74);
 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art.75 ust.1 pkt 3 lit. a);
 • obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76);
 • obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.76);
 • wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art.78);
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art.97 ust.1);
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • odpowiedzi na skargi i wnioski;