Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza.   

      Obowiązujący na terenie Miasta Nowego Sącza „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza”, przyjęty uchwałą Nr XV/158/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r., opisuje regulowane prawnie zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
      Opracowanie ww. programu jest realizacją zapisów zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, zgodnie z którymi do zadań nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza należy m.in. gromadzenie informacji o ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest.
      Mieszkańcy natomiast, będący osobami wykorzystującymi wyroby azbestowe, bądź właścicielami obiektów lub terenów na których wyroby takowe występują, zobowiązani są do przedkładania corocznie, w terminie do 31 stycznia w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz), niżej wymienionych dokumentów:

  1. „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji;
  2. „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

     Ponadto w uzupełnieniu powyższej informacji, właściciele lub zarządcy budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do:

  1. Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu;
  2. Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest;
  3. Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

     Natomiast, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1 000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach lub istnieje uzasadniona obawa dużej
emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

     Obowiązki oraz zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest zostały przedstawione w formie procedur bezpiecznego postępowania z azbestem.
Wyróżnia się 6 procedur bezpiecznego postępowania z azbestem w czterech grupach:


Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.
Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz oczyszczeniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III.
Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest

Szczegółowy opis ww. procedur został przedstawiony w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza”: (str. 40-58)

Załączniki:

  1. Formularz „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone;
  2. Formularz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”;
  3. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza”, przyjęty uchwałą Nr XV/158/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r