Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Programy i granty - aktualności


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

2021-05-10

W dniu 05.05.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup laptopów do szkół.

2020-11-10

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup laptopów do szkół.Zaproszenie do podpisywania umów na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

2020-10-29

Prezydent Miasta Nowego Sącza- Ludomir Handzel informuje, że Mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 (RPO WM) w przedmiocie dostawy i montażu instalacji


21890

Nasze miasto bierze udział w projekcie FRDL MISTiA, który wspiera rozwój e-usług w małopolskich miastach.

2019-09-03

Nasze miasto bierze udział w partnerskim projekcie pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”, który uzyskał dofinansowanie MSWiA.


19842

"Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu"

2018-11-05

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, współfinansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.


19815

„Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”

2018-10-30

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


19670

Ogłoszenie o rekrutacji do pomocy stypendialnej

2018-10-08

Ogłoszenie o rekrutacji do pomocy stypendialnej w ramach projektów:


17209

„Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

2017-08-11

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


17208

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

2017-08-11

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.