Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Zakończenie kolejnego etapu prac związanych z remontem DPS-u


12 grudnia br. odebrano prace związane z remontem pomieszczeń budynku I oraz A i H Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowskiej 159. Prace zostały sfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” projektu realizowanego przez Miasto Nowy Sącz pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

W ramach prac remontowych wykonano:
- remont pomieszczeń sanitarnych w budynku I:
- wymianę wszystkich urządzeń sanitarnych,
- wymianę pionów kanalizacyjnych i wodnych wraz z podejściami do urządzeń,
- wymianę okładzin ceramicznych w pomieszczeniach wraz z wykonaniem nowych warstw izolacyjnych,
- wymianę stolarki drzwiowej w sanitariatach.
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach A i H.


W ramach dalszych prac będą wykonywane roboty związane z remontem budynków oraz adaptacją budynku na cele rehabilitacyjne na terenie DPS przy ul. Nawojowskiej 159.

Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług opieki społecznej w województwie małopolskim wpływający na zabezpieczenie regionu pod kątem odpowiednich działań społecznych i wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej w regionie. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy z zakresu pomocy społecznej na obszarze całego województwa w dłuższej perspektywie czasowej.
Cel główny projektu, zdefiniowany został jako: podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez doposażenie i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania DPS.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich:
1.Poprawa jakości, zakresu i dostępności usług świadczonych przez DPS.
2.Poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS oraz podniesienie komfortu pracy personelu medycznego placówki.
3.Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w placówce.
 

Rezultatami niemierzalnymi w ramach projektu będą:
• poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS,
• podniesienie standardu infrastruktury lokalowej w DPS oraz poprawienie komfortu korzystania z wyremontowanych pomieszczeń,
• podniesienie komfortu pracy personelu medycznego i merytorycznego,
• zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w placówce,
• zwiększenie oferty świadczonych usług społecznych,
• podniesienie kwalifikacji  personelu DPS,
• zagwarantowanie właściwej opieki i rehabilitacji mieszkańcom DPS (dotychczasowa terapia zajęciowa odbywa się w pomieszczeniach z barierami architektonicznymi),
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 


 

Autor: -
Dodano: 2013-12-17 13:25:53