Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Programy i granty - aktualności

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 

Cele projektu to:

 

  • realizacja zajęć wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej dla 675 uczniów w obszarze matematyki, przyrody oraz informatyki;
  • realizacja szkoleń oraz studiów podyplomowych dla 35 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 20;
  • udzielenie pomocy stypendialnej dla w sumie 400 uczniów 7 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z terenu Miasta Nowego Sącza objętych projektem na zajęcia pozaszkolne w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (w tym porozumiewania się w językach obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą przez nauczycieli ze szkół objętych wsparciem tj.

 

1.    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 32
33-300 Nowy Sącz

2.   Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2 w Nowym Sączu
ul. Tadeusza „BORA” Komorowskiego 7
33-300 Nowy Sącz

3.  Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu
ul. Nadbrzeżna 77
33- 300 Nowy Sącz

4.    Szkoła Podstawowa nr 14  im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu
ul. Towarowa 6
33-300 Nowy Sącz

5.    Szkoła Podstawowa nr 15  w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu
ul. 29 Listopada 22
33-300 Nowy Sącza

6. Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu
ul. 29 Listopada 22
33-300 Nowy Sącza

7.    Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu
ul. Mała Poręba  57
33-300 Nowy Sącz

8.   Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu 
ul. Piramowicza 16
33-300 Nowy Sącz

9.    Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły
w Nowym Sączu

ul. Aleje Stefana Batorego 76
33-300 Nowy Sącz

 

Realizacja powyższych działań pozwoli nabyć 540 uczniom i 30 nauczycielom uczestniczącym w projekcie kompetencje kluczowe z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.

 

Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona przez poszczególne szkoły we wrześniu 2017 roku. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły lub tablicach ogłoszeń szkół.

 

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 do 2019-07-31

Całkowita wartość projektu: 2 710 551,68 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 575 024,09 PLN

Wkład własny: 135 527,59 PLN

 

Autor: -
Dodano: 2017-08-11 14:39:56