Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Podpisanie umowy na montaż urządzeń solarnych

 

Dzisiaj w sali reprezentacyjnej ratusza odbyło się podpisanie i przekazanie umowy na wsparcie finansowe projektu "Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu".
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wydarzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Stanisław Sorys, prezydent Ryszard Nowak oraz Skarbnik Miasta Jadwiga Kusiak.
 


„Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 837 921,05 zł na realizację tego projektu. Jego całkowita wartość wynosi 985 789,48 zł, wkład własny miasta to 147 868,43 zł – mówił prezydent Ryszard Nowak. Projekt polega na budowie instalacji solarnych, wykorzystujących odnawialne, alternatywne źródło energii i wspomagające istniejące kotłownie w czterech budynkach, zlokalizowanych przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu. Urządzenia zamontowane zostaną w czterech budynkach DPS i SDS. Łącznie zamontowanych zostanie 33 sztuki kolektorów rurowych próżniowych oraz 46 kolektorów płaskich wraz z instalacją. Instalacje solarne wspomogą istniejące kotłownie w kompleksie placówek pomocy społecznej w Nowym Sączu. Obecnie w tych obiektach wykorzystuje się dla potrzeb ciepłej wody użytkowej piece gazowe i olejowe, co powoduje emisję pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla. Ponadto miasto Nowy Sącz według Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska należy do stref z największymi wartościami stężeń w Małopolsce” – podkreślił prezydent. 
Stanisław Sorys zaznaczył, że podpisanie dzisiejszej umowy stało się możliwe dzięki oszczędnościom na kursie euro oraz dzięki temu, że niektóre samorządy, które pozyskały środki na podobne zadania nie przestąpiły do ich realizacji. Członek Zarządu Województwa podkreślił, że w przyszłości będzie jeszcze więcej środków unijnych przeznaczonych na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii. 
 

 

O potrzebie zmiany istniejących rozwiązań ciepłowniczych w Domach Pomocy Społecznej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu, władze Miasta Nowego Sącza zdecydowały w związku z coraz wyższymi kosztami użytkowania instalacji c.w.u. zasilanych tradycyjnymi źródłami energii, niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko konwencjonalnych technologii pozyskiwania energii oraz rozwojem sektora energii odnawialnej. Niezmiernie istotnymi przesłankami do podjęcia tej decyzji stały się także priorytety polityki samorządowej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, dotyczące ochrony środowiska w zakresie redukcji zanieczyszczeń do powietrza oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest również oszczędność związana z obniżeniem kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej średnio o ok. 60% oszczędności związanych z rocznymi kosztami ponoszonymi przez DPS-y w Nowym Sączu. 

 

Realizacja projektu ma się przyczynić do redukcji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania gazu i oleju opałowego i podniesienia jakości powietrza atmosferycznego w Nowym Sączu.

 

Prace są wykonywane na obiektach w okresie od listopada 2011 do września 2012 roku.

 

Autor: -
Dodano: 2012-06-21 13:49:14