Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Szwajcarskie pieniądze dla sądeckiego DPS-u – podpisanie umów

 

Wiceprezydent Bożena Jawor wraz ze Skarbnikiem Miasta Jadwigą Kusiak podpisały umowę na finansowanie projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Uroczystość z udziałem wicemarszałka Wojciecha Kozaka odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.

W ramach projektu siedem małopolskich domów pomocy społecznej otrzymało pieniądze na remonty, wyposażenie pomieszczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych, rozwój nowoczesnych form terapii i szkolenie pracowników. Łączna wartość projektów przeznaczonych do dofinansowania ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy to ponad 21,7 miliona złotych, z czego od 62 do 85 % to środki szwajcarskie a pozostała kwota to  wkład własny samorządów. Całkowita kwota dofinansowania dla projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” to 6 114 987 CHF, z czego równowartość 4 804 914 CHF (17,4 mln zł) przeznaczona jest na dofinansowanie projektów inwestycyjno-szkoleniowych wyłonionych w drodze konkursu.

 

Miasto Nowy Sącz zostało wybrane jako jedno z 7 dofinansowanych podmiotów w ramach konkursu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Pomocna dłoń pod Bezpiecznym Dachem”. Tym samym projekt jako jeden z najwyżej ocenionych będzie realizowany w latach 2013-2014 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu.

„Otrzymaliśmy pełną wysokość wnioskowanego dofinansowania, co świadczy o wysokiej jakości i potrzebie realizacji projektu oraz działań kierowanych do osób potrzebujących szczególnego wsparcia i uwagi zarówno w sferze społecznej, emocjonalnej, jak i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej - powiedział prezydent Ryszard Nowak. Przedsięwzięcie jest wyrazem poparcia i uznania dla różnych sposobów przeciwdziałania marginalizacji grup społecznych oraz udzielenia im pomocy. Dzięki tym środkom zmodernizujemy obiekt. Wyremontowane pomieszczenia podniosą standard obiektu oraz jego funkcjonalność, ułatwią także komfort korzystania, a także korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Kadra DPS-u zdobędzie również dodatkową wiedzę i umiejętności w zastosowaniu różnych metod i form pracy z mieszkańcami DPS-u z naciskiem na wykorzystanie zakupionego w ramach projektu sprzętu” - dodał prezydent Ryszard Nowak.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 174 226,62 zł, Nowy Sącz otrzymał 1 848 092,62 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez doposażenie i modernizację DPS w Nowym Sączu, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania DPS.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
· poprawę jakości, zakresu i dostępności usług DPS,
· poprawę warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS oraz podniesienie komfortu pracy personelowi placówki,
· podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w placówce.

W ramach prac inwestycyjnych zaadaptowany zostanie budynek techniczno-gospodarczy (budynek "G") do celów terapii i rehabilitacji (przebudowa wewnętrzna obiektu, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, termomodernizacja,). Wykonany zostanie remont sanitariatów i łazienek w budynku mieszkalnym "I", wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa w budynkach mieszkalnych "A" i "H". Zmodernizowane zostaną nawierzchnie drogi dojazdowej i parkingów, wybudowany zostanie chodnik przystosowany do osób niepełnosprawnych, dojazd do miejsca rekreacji, chodnik spacerowy i boiska trawiaste oraz zakupione zostanie wyposażenie isprzęt rehabilitacyjny.

Ponadto w ramach projektu przewidziano szkolenia dla kadry pracowniczej DPS. Szkoleniami objęci zostaną pracownicy działu opiekuńczo–terapeutycznego - pracownicy sprawujący bezpośredni nadzór i opiekę nad mieszkańcami. Projekt, w ramach którego złożono wniosek„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną.

 

Finansowe wsparcie zostało przyznane również domom pomocy społecznej: w Nowodworzu, Szczyrzycu, Gorlicach (przy ul. Michalusa 14, w Bobrku oraz w Krakowie (przy ul. Łanowej 41b i Krakowskiej 55).

Ogółem dzięki tym funduszom w małopolskich DPS-ach powstanie 122 nowe miejsca mieszkalne dla osób wymagających całodobowej opieki, nowe, nowocześnie wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji i terapii, a  personel będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje.

 

W budżecie konkursu pozostało prawie 900 tysięcy złotych, a to oznacza, że do grona 7 placówek może dołączyć jeszcze jedna. Umowa w tej sprawie zostanie podpisana w innym terminie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.sppw.rops.krakow.pl

 


fot. UMWM

Autor: -
Dodano: 2013-04-08 14:08:54