Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Kolejny etap realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”

Zakończono prace związane z przebudową nawierzchni i chodników przy budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowskiej 159. Prace zostały sfinansowane przy współudziale środków pochodzących ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” projektu realizowanego przez Miasto Nowy Sącz pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”. Planowany odbiór prac nastąpi 13.11.br.
W ramach prac remontowych wykonano:
Roboty budowlane – wymiana nawierzchni:
- wymiana nawierzchni od ul. Nawojowskiej do budynku H,
- wymiana nawierzchni od budynku H do budynku I (trylinka),
- wymiana nawierzchni od budynku H do budynku C (roboty ziemne, wykonanie koryta pod  konstrukcję nawierzchni, nawierzchnie).
W ramach prac wykonano także boisko trawiaste z którego korzystać będą podopieczni Domu oraz zamontowano bramki.

W ramach dalszych prac będą wykonywane roboty związane z remontem budynków oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na terenie DPS przy ul. Nawojowskiej 159.
W miesiącu listopadzie rozpocznie się realizacja kursów i szkoleń dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z podopiecznym, które wpłyną na podniesienie kwalifikacji personelu.

Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług opieki społecznej w województwie małopolskim wpływający na zabezpieczenie regionu pod kątem odpowiednich działań społecznych i wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej w regionie. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy z zakresu pomocy społecznej na obszarze całego województwa w dłuższej perspektywie czasowej.
Cel główny projektu, zdefiniowany został jako: podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez doposażenie i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania DPS.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich:
1. poprawa jakości, zakresu i dostępności usług świadczonych przez DPS
2. poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS oraz podniesienie komfortu pracy personelu medycznego placówki,
3. podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w placówce

Rezultatami niemierzalnymi w ramach projektu będą:
• poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS
• podniesienie standardu infrastruktury lokalowej w DPS oraz poprawienie komfortu korzystania z wyremontowanych pomieszczeń,
• podniesienie komfortu pracy personelu medycznego i merytorycznego,
• zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w placówce,
• zwiększenie oferty świadczonych usług społecznych,
• podniesienie kwalifikacji  personelu DPS,
• zagwarantowanie właściwej opieki i rehabilitacji mieszkańcom DPS (dotychczasowa terapia zajęciowa odbywa się w pomieszczeniach z barierami architektonicznymi),
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Autor: -
Dodano: 2013-11-12 15:15:11