Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


Projekty realizowane przez miasto Nowy Sącz od 1 grudnia 2006r.

RYNEK PRACY:

 1. "Czas na firmę"
 2. "Kreatywna kobieta w powiecie nowosądeckim - wsparcie i szkolenia"
 3. "Mój sukces - wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie nowosądeckim"
 4. "Stworzenie Bazy Informacyjnej dla Instytucji Otoczenia Biznesu Powiatu Nowosądeckiego"
 5. "Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu nowosądeckiego"
 6. "Jeden trzy, teraz Ty"
 7. "Młodzi.Nowy Sącz.pl"
 8. "Przeciw wykluczeniu"
 9. "Uwierz w siebie!"
 10. "Krok do standardów"
 11. "Samozatrudnienie Umiejętności Praca"
 12. "Firma - mój osobisty sukces"
 13. "Młody aktywny - wsparcie i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
 14. "Pracuj na sukces - aktywne grupy wsparcia młodzieży na rynku pracy"
 15. "Aktywizacja zawodowa i kształcenie osób po 45 roku życia - profesjonalny operator maszyn budowlanych"
 16. "SUPer Urząd"
 17. "Przedsiębiorczość bez granic!"
 18. "Wzajemna współpraca - szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji publicznych realizujących zadania a rzecz społeczności romskich"
 19. "Małopolski Biznesmen"
 20. "Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych"
 21. "Wyodrębnienie funduszu poręczeniowego GALICJA dla przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez jego dofinansowanie"
 22. "Podnoszenie kwalifikacji - Twoja inwestycja w przyszłość!"
 23. "Nowy Sącz - Nowa firma"
 24. "Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych"
 25. "SUPer Urząd II"
 26. "JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"
 27. "E-umiejętności"
 28. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (I)"
 29. "JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"
 30. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (I)"
 31. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)"
 32. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)"
 33. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (III)"
 34. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (IV)"
 35. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (IV)"
 36. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (V)"

INFRASTRUKTURA:

 1. "Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu"
 2. "Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. I Brygady w Nowym Sączu"
 3. "Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Lwowskiej w Nowym Sączu"
 4. "Modernizacja ulicy Prażmowskiego w Nowym Sączu"
 5. "Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza"
 6. "Przebudowa mostu nad rzeką Kamienicą w ciągu drogi krajowej nr 75 (ul. Tarnowska-DK-75) w miejscowości Nowy Sącz"
 7. "Rewaloryzacja zabytkowego układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki - ulic Jagiellońska-Szwedzka-Wałowa"
 8. "Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu"
 9. "Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej nr 87)"
 10. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Nowym Sączu wraz z wymianą taboru autobusowego"
 11. "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz"
 12. "Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice"
 13. "Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu"
 14. "Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu"
 15. "Wymiana taboru autobusowego z wyposażeniem w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych"
 16. "Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator - Przemyśl"
 17. "Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu"
 18. "Przebudowa ulicy Długoszowskiego w Nowym Sączu"
 19. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz"
 20. "Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022"
 21. Budowa tężni solankowej w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI:

 1. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich"
 2. "Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza"
 3. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz"

ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA:

 1. "Wyprawki szkolne dla dzieci romskich"
 2. "Kolonia letnia dla dzieci romskich z Nowego Sącza"
 3. "Remont budynków i lokali mieszkalnych zamieszkałych przez rodziny narodowości romskiej"
 4. "Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym"
 5. "Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej-dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Platter"
 6. "Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo .wychowawczych dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych"
 7. "Dokończenie zadania inwestycyjnego związanego z nową siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy"
 8. "Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie"
 9. "Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu"
 10. "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"
 11. "Na prosta start"
 12. "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!" - edycja II
 13. "Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie"
 14. "Prowadzenie szkoleń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych"
 15. "Znam swoje prawa - Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych oraz tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych"
 16. "Nowosądeckie Romki zdobywają zawód"
 17. "Rozwiń skrzydła po sądecku"
 18. "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"
 19. "Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza"
 20. "Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza"
 21. "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016"
 22. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza"

OŚWIATA:

 1. "Wspólna Europa - wspólne szkolenie"
 2. "Wymiana szkolna nr P-4313-07"
 3. "Wymiana szkolna nr P-2957-07"
 4. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu"
 5. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjlanych Nr 1, ul. 29 Listopada 22"
 6. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego7"
 7. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego 15"
 8. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5"
 9. "Modernizacja kotłowni Niepublicznego Przedszkola Katolickiego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu"
 10. "Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Nowy Sącz"
 11. "Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006/2007"
 12. "Pod skrzydłami Anioła"
 13. "Młodzi Młodym"
 14. "Stypendia dla najzdolniejszych"
 15. "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"
 16. "Aktywna edukacja szansa na rozwój szkolnictwa zawodowego"
 17. "Razem zasmakujmy Europy"
 18. "Młodzież szczęśliwa poprzez sport i zdrowy tryb życia"
 19. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu"
 20. "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej"
 21. "Informatyk - zawód przyszłości"
 22. "Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście
  w Nowym Sączu jako wspólna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży"
 23. "Szkoła - środowisko - energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu"
 24. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
 25. "Specjalizacja w zawodzie gastronomicznym szansą na sukces na rynku"
 26. "Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych"
 27. "Skarby kultury i techniki w dziejach Polski"
 28. "Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy"
 29. "Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż"
 30. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016 - 2017 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO)"
 31. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 1 w Nowym Sączu”
 32. "Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych i modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Nowym Sączu"
 33. „Małopolskie talenty - Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz”
 34. „Małopolskie talenty - szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Nowy Sącz”
 35. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 36. "Małopolska Chmura Edukacyjna"
 37. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza"
 38. "Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie" 
 39. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"
 40. "Internet na co dzień"
 41. Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. "Roboty zabezpieczające mur oporowy na rzece Kamienica w km 0+983 - 1+283 wzdłuż Bulwaru Narwiku w Nowym Sączu - remont muru oporowego na rz. Kamienica Nawojowska w km 0+983 - 1+283 wraz z odbudową drogi w miejscowości Nowy Sącz (Bulwar Narwiku) - roboty objęte dotacją w km 1+019 - 1+169"
 2. System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA:

 1. "Partnerstwo Miast Nowy Sącz-Stryj - dobre praktyki na drodze do Unii Europejskiej"

KULTURA, TURYSTYKA I SPORT:

 1. "Zorganizowanie Zespołów Artystycznych"
 2. "Olimpiada Sportowa Romów"
 3. "Zwiększenie promocyjnej działalności Sądeckiej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym"
 4. "Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury"
 5. "Polska i Norwegia: Bitwa o Narwik 1940 r. – II wojna światowa"
 6. "Małopolski System Informacji Turystycznej"
 7. "Już pływam"
 8. "Nowy produkt rekreacyjny dla zaspokojenia potrzeb społecznych w Nowym Sączu"
 9. "Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej"
 10. "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu"
 11. Kompleksowa renowacja, wraz z zagospodarowaniem otoczenia murowanej kapliczki z figurą Męki Pańskiej zlokalizowanej w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej
 12. Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki wraz ze skocznią w dal/stadion wielofunkcyjny z urządzeniami lekkoatletycznymi i bieżnią
 13. Odkrywam Małopolskę
 14. Już pływam

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. "Program poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza – I etap" realizowany w ramach programu KAWKA
 2. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza"
 3. Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II
 4. Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA
 5. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu
 6. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu