Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


  Misja Uczelni:
”Różnorodność, otwartość, konkurencyjność”

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 18 443 45 45, fax: +48 18 443 46 08
e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl
strona: www.pwsz-ns.edu.pl

 

     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu powstała w 1998 roku jako jedna z pierwszych tego typu uczelni w Polsce. Jest jedyną publiczną uczelnią w subregionie sądeckim, która oferuje  bezpłatne kształcenie na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w ramach profilu praktycznego. Ponadto kształcić się można tutaj odpłatnie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz na innych formach kształcenia.

     Strukturę dydaktyczną Uczelni tworzy 6 Instytutów: Ekonomiczny, Języków Obcych, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny, Techniczny i Zdrowia, w których studiuje ponad 3000 studentów. Uczelnia jest także dużym zakładem pracy zatrudniającym około 400 pracowników: 270 nauczycieli akademickich w grupach pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 130 pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele akademiccy z tytułami i stopniami naukowymi stanowią 60% ogółu zatrudnionych nauczycieli.
      Uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, pozwalającą na kształcenie praktycznych umiejętności na wszystkich kierunkach studiów. W szczególności wyróżnić  należy  nowoczesny Kampus Sportowo-Dydaktyczny oraz otwarte 4 października 2019 r. Centrum Symulacji Medycznej. Studenci PWSZ kształcą także swoje praktyczne umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne w ramach dobrze zorganizowanych praktyk zawodowych w różnorodnych zakładach pracy na terenie Nowego Sącza i ościennych miejscowości.

     Uczelnia jest też organizatorem lub współorganizatorem wielu cennych inicjatyw w środowisku lokalnym. Wystarczy wspomnieć organizowane od lat: Światowe Dni Przedsiębiorczości, Małopolskie Noce Naukowców, Konwersatoria Naukowe, akcje „Wampiriady”, Dni Dawcy Szpiku”, Fora Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, różnorodne krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, wystawy artystyczne, happeningi itp. Rola edukacyjna i kulturotwórcza Uczelni w środowisku lokalnym jest wyjątkowa.

     Ponad 20-letni okres funkcjonowania Uczelni oraz  ponad 18.000 absolwentów świadczą o tym, iż PWSZ  jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym, dostarczającym  Ziemi Sądeckiej i nie tylko, dobrze wykwalifikowanych pracowników różnych zawodów, a w szczególności: nauczycieli, pielęgniarek, ekonomistów, inżynierów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Tak intensywny rozwój Uczelni na przestrzeni minionych lat był możliwy dzięki kolejnym władzom Uczelni, Senatu i Konwentu (a obecnie Rady Uczelni), kadry akademickiej, studentów a także wielu życzliwych przyjaciół: samorządów lokalnych, instytucji oraz przedsiębiorstw, zakładów pracy, krajowych i zagranicznych uczelni akademickich.
 

Oferta studiów

     PWSZ oferuje naukę na 16 kierunkach studiów pierwszego stopnia, 6 kierunkach studiów drugiego stopnia oraz 2 kierunkach jednolitych studiów magisterskich.

     Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia inżynierskie trwają trzy i pól roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Kierunki studiów I stopnia:

 • Ekonomia
 • E-Administracja
 • Zarządzanie
 • Filologia
 • Lingwistyka dla biznesu
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Pedagogika
 • Dietetyka
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Wychowanie fizyczne
 • Informatyka
 • Mechatronika
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

     Studia drugiego stopnia są uzupełniającymi studiami magisterskimi, trwającymi dwa lata. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Kierunki studiów II stopnia:

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Informatyka
 • Mechatronika
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra:

 • Fizjoterapia
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia organizuje także studia podyplomowe i kursy dla różnych grup zawodowych.

 

Nowy Sącz, grudzień 2019 r.