Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XVI Sesja Rady Miasta - 23 lipca 2019 r., godz. 14:00

 
 

 XVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
23 lipca 2019 r., o godz. 14:00 
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego 

 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM 

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Sączu - Miejski Klub.

Przerwa.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta.

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 194.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. -druk nr 195.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66” - druk nr 189.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 190.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych - druk nr 191.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz - druk nr 192.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz - druk nr 203.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej, stanowiącej ulicę Aleksandra Fredry w Nowym Sączu - druk nr 196.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293361K, stanowiącej ulicę Seweryna Udzieli w Nowym Sączu - druk nr 197.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Zespołu Weryfikującego Budżet Obywatelski Miasta Nowego Sącz na 2020 rok - druk nr 188.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza - druk nr 198.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia mieszkańców i wyboru jako preferowanego przebiegu połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969, zbliżonego jak najbardziej do wariantu C - druk nr 199.

19. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi mieszkańców Limanowej na Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu - druk nr 200.

20. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi Mieszkanki Nowego Sącza na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu - druk nr 201.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie - druk nr 202.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” - druk nr 193.

23. Sprawozdanie z realizacji Programu „Nowosądecka Karta Rodziny” za rok 2018.

24. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

25. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2019-07-16 15:47:24