Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XIX Sesja Rady Miasta - 10 września 2019 r., godz. 13:00

  

 XIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
10 września 2019 r., o godz. 13:00 
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego 
 
 
 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XVI, XVII i XVIII Sesji Rady Miasta.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 216.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 217.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego - druk nr 218.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej, stanowiącej ulicę Władysława Hasiora, do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia przebiegu tej drogi - druk nr 209.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych - druk nr 210.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1, w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu - druk nr 211.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - druk nr 212.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych - druk nr 213.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 214.

15. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 215.

16. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

17. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2019-09-03 14:50:19