Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXI Sesja Rady Miasta - 15 października 2019 r., godz. 12:00

 

 

 XXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
15 października 2019 r., o godz. 12:00 
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego 

 
 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX Sesji Rady Miasta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza - druk nr 243.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych - druk nr 236.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. - druk nr 229.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 241.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.druk nr 242.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. - druk nr 237.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, oraz statutów Żłobków Miejskich - druk nr 240.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 238.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej - druk nr 239.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu "Karta Nowosądeczanina" - druk nr 230.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych - druk nr 231.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat - druk nr 232.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz - druk nr 233.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 - druk nr 234.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza - druk nr 235.

20. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny tj. 2018/2019, w jednostkach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym.

22. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

23. Zamknięcie Sesji.

Autor: -
Dodano: 2019-10-08 16:10:03