Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXIII Sesja Rady Miasta - 19 listopada 2019 r., godz. 14:00

 
 
XXIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
19 listopada 2019 r., o godz. 14:00 
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego 
 

Zaproszenie porządek obrad Sesji RM 

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXI i XXII Sesji Rady Miasta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Nowego Sącza Samorządowej Karty Praw Rodzin - druk nr 260.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 257.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 258.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 259.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. - druk nr 249.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 59” - druk nr 250.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości - druk nr 251.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 252.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 256.

14. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - druk nr 253.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - druk nr 255.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat - druk nr 254.

17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

18. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

19. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2019-11-12 15:16:43