Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXVI Sesja Rady Miasta - 20 grudnia 2019 r., godz. 13:00

XXVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w piątek,

20 grudnia 2019 r., o godz. 13.00

w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego

 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII, XXIV i XXV Sesji Rady Miasta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” - druk nr 285.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 282.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 283.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 284.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 267.

10. Podjęcie uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 - druk nr 268.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu - druk nr 272.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 - druk nr 281.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z Województwa Małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 277.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 278.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka - druk nr 279.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego o nazwie - „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020” - druk nr 280.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 273.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 274.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 275.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 276.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 56” - druk nr 269.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 57” - druk nr 270.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” - druk nr 271.

24. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

25. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

26. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Autor: -
Dodano: 2019-12-12 15:57:11