Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXVII Sesja Rady Miasta - 31 stycznia 2020 r., godz. 14:00

 

XXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w piątek,

31 stycznia 2020 r., o godz. 14.00

w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego

 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 

1.Otwarcie Sesji.

2.Wręczenie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Ks. Piotrowi Lisowskiemu - Proboszczowi Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Nowym Sączu.

Przerwa.

3.Stwierdzenie prawomocności obrad.

4.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad

5.Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta.

6.Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok.

7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

8.Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza za rok 2019.

9. Przedstawienie Planu Pracy Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2020.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 - druk nr 306.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 296.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 297.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki kapitałowej - druk nr 304.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza - druk nr 305.

15.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza - druk nr 299.

16.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 301.

17.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - druk nr 300.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza - druk nr 298.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, zmienionej Uchwałą Nr LI/538/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. - druk nr 287.

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 295.

21.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Sądeckiego Seniora” i włączenia w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 288.

22.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 - 2022 - druk nr 289.

23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2019/2020 - druk nr 286.

24.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, mających siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Żeromskiego 16 - druk nr 290.

25.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - druk nr 291.

26.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 w Przedszkole Publiczne nr 2 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 - druk nr 292.

27.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 w Przedszkole Publiczne nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 - druk nr 293.

28.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 w Przedszkole Publiczne nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 - druk nr 294.

29.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Żłobka Miejskiego Nr 1 z Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu i likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46 - druk nr 302.

30.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, zmienionej uchwałą Nr XXI/212/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, oraz statutów Żłobków Miejskich - druk nr 303.

31.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

32.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

33.Zamknięcie Sesji.

 

Dodatkowe projekty uchwał:

-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu ze zmianami - druk nr 308.

-Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 1 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1 - druk nr 309.
 
-Podjęcie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 2 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/2 - druk nr 310.
 
-Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 3 z miejscami interwencyjnymi z siedzibą w Trzycierzu 95 - druk nr 311.
 
-Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych siedzibą w Nowym Sączu z ul. Łącznik 20 - druk nr 312.
 
-Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu - druk nr 307.
 
-Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza - druk nr 313.
 

 

Autor: -
Dodano: 2020-01-21 15:46:30