Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXIX Sesja Rady Miasta - 28 kwietnia 2020 r., godz. 12:00

XXIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,

28 kwietnia 2020 r., o godz. 12.00

w zdalnym trybie obradowania

 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta.

5.Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w roku 2019.

6.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu o stanie bezpieczeństwa miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Sączu za rok 2019.

8.Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Nowego Sącza za rok 2019.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - druk nr 349.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania - druk nr 328.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - druk nr 348.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego - druk nr 343.

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2021 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza - druk nr 344.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2020 roku - druk nr 335.

15.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - dwóch spośród grupy trzech Lip drobnolistnych, wpisanego do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008 - druk nr 331.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 345.

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku - druk nr 336.

18.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2020 - druk nr 337.

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 333.

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 342.

21.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 332.

22.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 334.

23.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza w celu opracowania Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035 - druk nr 329.

24.„Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2020” - sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2019.

25.Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.

26.Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 - 2020 w mieście Nowy Sącz”.

27.Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

28.Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020”.

29.Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 - 2022” za rok 2019.

30.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

31.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

32. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2020-04-21 15:19:18