Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXX Sesja Rady Miasta - 26 maja 2020 r., godz. 14:00

 XXX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,

26 maja 2020 r., o godz. 14.00

w zdalnym trybie obradowania

 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta.

5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Nowego Sącza - druk nr 364.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii COVID-19 (SARS-CoV-2) - druk nr 365.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 361.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 362.

9.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza - druk nr 352.

10.Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nowym Sączu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Rejtana 18 - druk nr 353.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowego Sącza - druk nr 354.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso - druk nr 355.

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 356.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 358.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości - druk nr 357.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - druk nr 360.

17.Informacja na temat wprowadzanego w Nowym Sączu Bonu Organizacyjnego jako narzędzia optymalizacji organizacji oświaty - dyskusja.

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/292/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat - druk nr 359.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wykupu udziałów zmierzających do odzyskania przez Miasto Nowy Sącz kontroli nad spółką Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. - druk nr 363.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza - druk nr 366.

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza - druk nr 367.

22.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

23.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

24.Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2020-05-19 15:15:09