BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXXI Sesja Rady Miasta - 29 czerwca 2020 r., godz. 11:00

 XXXI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w poniedziałek,

29 czerwca 2020 r., o godz. 11.00

w zdalnym trybie obradowania

 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miasta.

5.Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Nowego Sącza za 2019 rok (zał).

a) debata nad raportem o stanie Miasta Nowego Sącza za 2019 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza wotum zaufania - druk nr 370.

7.Przedstawienie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok.

b) sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.

c) uchwały Nr S.O.XII/423/44/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2020 r., w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok.

d) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2019 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok - druk nr 371.

9.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2019 rok - druk nr 372.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla pani Elżbiety Marii Borgsø - druk nr 369.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu - druk nr 386.

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym o zmianę prawa miejscowego oraz wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców - druk nr 387.

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Nowego Sącza w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości - druk nr 388.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 380.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 381.

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z mieszkańcami rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów - druk nr 373.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 374.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 375.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 376.

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 377.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego - druk nr 378.

22.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 379.

23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2020/2021 - druk nr 382.

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. - druk nr 383.

25.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 384.

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/109/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 385.

27.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

28.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

29.Zamknięcie Sesji.

 

 

Autor: -
Dodano: 2020-06-22 16:05:25