BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXXII Sesja Rady Miasta - 28 lipca 2020 r., godz. 13:00

 XXXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
28 lipca 2020 r., o godz. 13.00
w zdalnym trybie obradowania
 
 

 

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/295/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - druk nr 406.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 398.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - druk nr 399.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 404.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 405.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście” - druk nr 400.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/143/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza - druk nr 397.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035 - druk nr 395.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Grybów zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia - druk nr 396.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Sącz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Sącz - druk nr 401.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020 - 2022” - druk nr 392.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - druk nr 393.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159A - druk nr 394.

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 402.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 403.

20.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

21.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

22.Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2020-07-21 14:27:33