BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXXVI Sesja Rady Miasta - 20 października 2020 r., godz. 14:00

 

XXXVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
20 października 2020 r., o godz. 14.00
w zdalnym trybie obradowania 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

  

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV i XXXV Sesji Rady Miasta.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” - druk nr 445.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” - druk nr 446.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej samorządności - druk nr 447.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie - druk nr 448.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 442.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 443.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - druk nr 435.

12.Dyskusja nad ustaleniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 55”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” - druk nr 436.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66” - druk nr 437.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu - druk nr 434.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 439.

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 440.

18.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Lipy drobnolistnej, wpisanej do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008 - druk nr 438.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata - druk nr 444.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina” - druk nr 441.

21.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

22.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

23.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

24.Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2020-10-13 15:35:50