Czwartek, 23 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław


Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XLVII Sesja Rady Miasta - 29 czerwca 2021 r., godz. 11:00

XLVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 29 czerwca 2021 r., o godz. 11.00
w zdalnym trybie obradowania

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM
 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
  a) debata nad raportem o stanie Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza wotum zaufania - druk nr 621.
 7. Przedstawienie:
  a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
  b) sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.
  c) uchwały Nr S.O.XII.423.14.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 r., w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
  d) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok - druk nr 625.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2020 rok - druk nr 622.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 623.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 624.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Tarnowskiej (na odcinku od ul. Wincentego Witosa do ul. Bulwaru Narwiku) do kategorii dróg publicznych powiatowych - druk nr 620.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 617.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 618.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 619.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 46a” - druk nr 615.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 70” - druk nr 616.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu - druk nr 614.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza - druk nr 626.
 20. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
 21. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
 22. Zamknięcie Sesji.

Autor: -
Dodano: 2021-06-22 14:52:43