Czwartek, 23 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław


Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

L Sesja Rady Miasta - 14 września 2021 r., godz. 15:00, II część - L Sesja Rady Miasta - 21 września 2021 r., godz. 15:00


L Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 14 września 2021 r., o godz. 15.00
w zdalnym trybie obradowania
II część - L Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 21 września 2021 r., o godz. 15.00
w zdalnym trybie obradowania

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII i XLIX Sesji Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” - druk nr 652.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” - druk nr 676.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza o zwoływanie obrad Rady Miasta Nowego Sącza w trybie stacjonarnym - druk nr 680 wraz z autopoprawką.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Zarządów Osiedli Miasta Nowy Sącz - druk nr 689.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu - druk nr 690.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu - druk nr 691.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu - druk nr 692.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu - druk nr 693.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu - druk nr 694.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu - druk nr 695.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu - druk nr 696.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 668 wraz z autopoprawką.

  II część L Sesji Rady Miasta

   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 669 wraz z autopoprawkami.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza” - druk nr 679.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Miasta Nowego Sącza - druk nr 685.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - druk nr 686.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji mieszkańców bloków przy ul. J. Kusocińskiego - druk nr 687.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie - druk nr 688.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowego Sącza do realizacji projektu ,,DOSTĘPNA SZKOŁA - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia - druk nr 681.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III” - druk nr 657.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2021 (dostawa energii do oświetlenia miasta, sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń)” - druk nr 658.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2021 (dostawa energii do obiektów MOSiR)” - druk nr 659.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie” - druk nr 660.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Lwowskiej (Niwa) - dokumentacja projektowa” - druk nr 661.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych” - druk nr 662.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert” - druk nr 663.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert” - druk nr 664.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Generator eNGO - zakup usługi internetowego systemu informatycznego do obsługi zlecanych zadań publicznych realizowanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - druk nr 665.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych” - druk nr 666.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Zarządzanie budynkami niemieszkalnymi i lokalami niemieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych” - druk nr 667.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza” - druk nr 677.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym” - druk nr 682.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dostępna Szkoła” - druk nr 683.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” - druk nr 684.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku - druk nr 653.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 48” - druk nr 654.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 53” - druk nr 655.
 42. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 71” - druk nr 656.
 43. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 670.
 44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 671.
 45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 672.
 46. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Lipy drobnolistnej o trzynastu odnogach, wpisanej do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-006 - druk nr 673 wraz z autopoprawką.
 47. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - Klon srebrzysty, wpisany do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-026 - druk nr 674 wraz z autopoprawką. 
 48. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza - druk nr 675.
 49. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 642.
 50. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Nowego Sącza - druk nr 678.
 51. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
 52. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
 53. Zamknięcie Sesji.

* projekty uchwał, które zostały pogrubione, wprowadzono do porządku obrad L Sesji RM w dniu 14 września 2021 r.

 

 

Autor: -
Dodano: 2021-09-07 14:54:27