Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


Transmisje i nagrania archiwalne obrad Rady Miasta Nowego Sącza

 

 Klauzula informacyjna RODO
„Transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Miasta Nowego Sącza”

 

Klauzula informacyjna RODO
„Transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Miasta Nowego Sącza”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję:
W celu realizacji zasady jawności, obrady sesji Rady Miasta Nowego Sącza są rejestrowane i transmitowane w internecie. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach sesji w sali obrad Rady Miasta Nowego Sącza oraz treści wypowiedzi. Osoby, które chcą obserwować sesję na żywo na sali obrad powinny wiedzieć, że:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych przez Miasto Nowy Sącz jest Prezydent Miasta mający siedzibę, adres: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz  zadania zlecone administracji rządowej.

2. Z administratorem – Prezydentem Miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą email: urzad@nowysacz.pl, telefonicznie: 18 448-65-60, pisemnie na adres siedziby Administratora lub; epuap: /os335l9icx/skrytka.

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl.

4. W celu realizacji zasady jawności, obrady sesji Rady Miasta Nowego Sącza są rejestrowane i transmitowane w internecie. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach sesji w Sali obrad Rady Miasta Nowego Sącza oraz treści wypowiedzi. Osoby, które chcą obserwować sesje na żywo na sali obrad powinny wiedzieć, że:

  • dane osobowe (wizerunek i dźwięk) przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnego obowiązku ciążącym na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na mocy art. 11b, art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990r. o samorządzie gminnym, obrady rady  gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
  •  obszar rejestracji obrazu i dźwięku obejmuje teren sali obrad Rady Miasta w budynku Ratusza,
  •  osoba, która chce obserwować sesje w sali obrad Rady Miasta, a jednocześnie chronić swój wizerunek, może śledzić obrady z galerii na II piętrze lub za pośrednictwem strony internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,

5. Każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania, przy czym podstawą ograniczenie jawności obrad sesji może być tylko przepis rangi  ustawowej.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być każda osoba. Nagrania obrad Rady Miasta są udostępniane na Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

7. Pani/Pana dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będzie od nas tego wymagać prawo.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy o RODO.

9. Zarejestrowany obraz i dźwięk nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Nowy Sącz, wrzesień 2020