Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


SĄDECKI URZĄD PRACY

 

Adres: ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz

Telefony:
Centrala / sekretariat: 18 44 89 282
Pośrednictwo Pracy – obsługa pracodawców: 18 44 89 272
Biuro obsługi klienta: 18 442 89 265
Fax: 18 44 89 313

 

Strona www: www.sup.nowysacz.pl

Biuletyn informacji publicznej: https://bip.malopolska.pl/sup

Elektroniczna skrzynka podawcza: 68p48bqyyc

 

 
 
Godziny przyjęć: 
      godziny pracy w SUP: poniedziałek–piątek:  07:00–15:00
      godziny przyjęć klientów w SUP: poniedziałek–piątek:  07:00–14:00
      godziny przyjęć klientów w SUP w każdy przedostatni czwartek miesiąca:  07:00–13:00 
 
Kontakt email: sup@sup.nowysacz.pl
     

Realizowane zadania:

 • promocja zatrudnienia;
 • łagodzenie skutków bezrobocia;
 • aktywizacja zawodowa;
   

Zadanie te są realizowane przez SUP działający na rzecz mieszkańców Nowego Sącz w celu:

 • pełnego i produktywnego zatrudnienia;
 • rozwoju zasobów ludzkich;
 • osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
 • wzmocnienia integracji i solidarności społecznej;
 • zwiększenia mobilności na rynku pracy;  

Zadania i cele realizowane przez SUP osiągane są w szczególności przez:

 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy;
 • udzielanie informacji o możliwościach i zakresie  pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy  w znalezieniu pracy przez świadczenie podstawowych usług rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
 • udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników w określonym zawodzie lub specjalności;
 • inicjowanie, organizowanie  i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie  instrumentów rynku pracy oraz pozostałych działań wspierających podstawowe usługi rynku pracy  takich jak: finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania, dofinansowywanie wyposażenia miejsca pracy, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, finansowanie dodatków aktywizacyjnych, organizowanie
  i finansowanie stażu, finansowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, dofinansowywanie prac społecznie użytecznych, programów specjalnych, finansowanie stypendiów na naukę, studiów podyplomowych;
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami  grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawanie, wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu  pracowników;
 • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Szczegółowy opis poszczególnych usług rynku pracy i poszczególnych form wsparcia  znajduje się na stronie internetowej SUP.