Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LXVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/800/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/802/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/804/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach projektu "Program stypendialny dla uczniów szkół ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/805/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach projektu "Małopolski program stypendialny dla studentów, na ....

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/801/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/803/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/806/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: połączenia gminnych jednostek budżetowych Miasta Nowego Sącza.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/807/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/808/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/809/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/810/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: określenia sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/811/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/812/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza lokali socjalnych.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/813/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zamiany nieruchomości.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/814/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/815/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/816/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: porozumienia między Miastem Nowym Sączem a Powiatem Nowosądeckim oraz Gminami powiatu nowosądeckiego, w sprawie wspierania działań zmierzających ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/817/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/818/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącz z dnia 7 lutego 2006 roku nr LIX/713/2006 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie z Gminnego Funduszu ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/819/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/752/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/820/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Urzędowi Miasta Nowego Sącza.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/821/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: rozpatrzenia skargi.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/822/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/823/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/153/95 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 3 października 1995 r. w sprawie ustalenia granic osiedli.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/824/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/825/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz granic.