Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/864/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/861/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami ...

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/856/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ...

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/860/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy .....

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/851/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/857/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nowym Sączu.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/862/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 19".

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/852/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/848/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/853/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w zamian za dożywocie.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/863/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 23".

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/849/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/854/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/858/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza ...

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/855/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą ...

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/859/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/865/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/500/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ...

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/850/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/843/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/837/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/844/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Lata 2007 - 2013 w Mieście Nowy Sącz".

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/846/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2006 na realizacje ...

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/842/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/841/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/838/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/845/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXII/748/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków PFRON...

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/836/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/840/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/847/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: wyrażenia intencji dokonania darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/839/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.