Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/560/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/562/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/566/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałami Nr LV/681/2005, Nr V/59/2007,Nr VIII/95/2007, Nr XVII/224/2007, Nr XXV/302/2008, Nr XLVI/510/2009 - Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów [...]

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/567/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/563/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Turystycznej”.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/564/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z usługą pn.: „Utrzymanie i prowadzenie biura informacji turystycznej w Nowym Sączu” w okresie od 01.01.2010 - do dnia 31.12.2012 r.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/568/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego w ramach Priorytetu I zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/565/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację zadania pn.: „Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy”.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/561/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.