Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-11-24
Uchwała Nr LV/579/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/580/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z dzierżawą kanalizacji teletechnicznej TPSA na 2010 r.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/578/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta w latach 2010 - 2012.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/577/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/576/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/584/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/586/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/587/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/588/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/589/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: nadania statutu Sądeckiemu Urzędowi Pracy w Nowym Sączu.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/583/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/582/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z najmem części nieruchomości przy ul. Rynek 27 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/581/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją II etapu umowy Nr BPM.ZZP.342-440/09 z dnia 20.08.2009 r., pn.: „Analiza wariantów przeprowadzenia inwestycji z zakresu transportu zbiorowego w Nowym Sączu”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/585/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Informatyk - zawód przyszłości” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.