Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/590/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/592/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.:

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/597/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/595/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z „Remontem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego 15 oraz Przedszkolu Wesołe Skrzaty, ul. Grota Roweckiego 11”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/598/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziałuśrodków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r., oraz Uchwałą Nr LIII/574/2009 Rady Miasta [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/599/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/600/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/563/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r., w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/601/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa orazwyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/602/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz - 13”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.:

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/605/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowym Sączudo realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczość bez granic!” w latach 2009 - 2010, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 - Mikroprojekty.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/606/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2009 - 2012 projektu pn.: „SUPer Urząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkichurzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/607/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego pn.: „Rozwiń skrzydła po sądecku”, realizowanegow ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/604/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/603/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/594/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLII/484/2009 z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i lokalowymi stanowiącymi własność Miasta Nowego Sącza, własność Skarbu Państwa [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/596/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1. i 7.1.2. oraz określenie sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy w roku 2010 - 2012 w ramach tego projektu.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/591/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.: