Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Uchwały Rady Miasta

LXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/685/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/677/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2013.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/689/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia oświadczenia.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/682/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w latach 2011 - 2013 tj. orzekaniem o niepełnosprawności w ramach umowy zlecenia, dożywianiem, usługami wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/681/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z: „Administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/679/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do realizacji projektu systemowego realizowanego przez Województwo Małopolskie, w latach 2010 - 2014 pn.:„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/680/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Szkoła - środowisko - energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu” realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/686/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/688/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/687/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/684/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/688/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2010-05-25
Uchwała Nr LXVII/678/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Nowego Sącza pod nazwą „Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości”, nadania jej statutu oraz zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r., Nr 11, poz. 178 z późn. zm.).