Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

II część - LXXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/716/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/717/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/718/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/719/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/720/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn.: „zakup ambulansu dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/721/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „W cieniu metropolii - wykorzystanie szans rozwoju przez mniejsze miasta w nowym okresie programowania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/722/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/723/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/729/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie zadania pn.: „Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/725/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/726/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia stadionu im. O. Władysława Augustynka zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/727/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację zadania pn.: „Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/728/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/730/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie zadania pn.: „Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.