Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/153/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/154/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/158/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” nr WND-POKL.09.01.02-12-019/11 realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji [...]

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/159/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/161/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/162/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/163/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/164/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/165/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/167/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/168/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.