Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-12-30
Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/176/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/177/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/178/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2011-12-30
Uchwała Nr XX/179/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/180/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/181/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/182/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/183/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/185/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/186/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/188/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach położonych w Nowym Sączu.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/189/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi orazumieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/190/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/191/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/192/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/194/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/195/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o. w Nowym Sączu na lata 2012 - 2016.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/196/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.