Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/229/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/230/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/231/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/232/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/233/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/234/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego [...]

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/235/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/236/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012 - 2014” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/238/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/240/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/243/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/244/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza.