Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/381/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Leszkowi Mazanowi.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/382/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Panu Marianowi Mółce.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/383/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” zespołowi redakcyjnemu „Almanachu Sądeckiego”.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/384/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/386/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/387/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1,art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2013.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/388/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/389/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/391/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/392/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/393/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/396/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 roku w sprawie organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.