Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XXXIX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/397/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/398/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/399/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/401/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

2012-12-12
Uchwała Nr XXXIX/402/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.