Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XL Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2012-12-28
Uchwała Nr XL/403/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/404/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/405/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/406/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/407/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/364/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/408/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/409/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/410/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/411/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/412/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/413/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.