Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/425/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/426/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/427/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/428/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/429/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2013 roku.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/430/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015”.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/431/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/432/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie w obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej działki położonej w Nowym Sączu.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/433/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/423/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/434/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia apelu.