Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/453/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/454/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/455/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza, Nr XXXVI/370/2012, z dnia 30 października 2012 roku, w sprawie zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu cmentarzy gminnych - budowy I ETAPU wspólnego cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów, położonej w Gminie Chełmiec.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/456/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/457/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/458/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/459/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015”.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/460/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2013 - 2016.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/463/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/464/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/465/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/466/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/467/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.