Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XLVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/468/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/469/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/471/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia [...]

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/473/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/474/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/475/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/476/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/477/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody - drzewie gatunku dąb szypułkowy rosnącym przy ul. Zdrojowej 142, stary numer Rejestru Wojewody 298.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/478/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia apelu popierającego Rezolucję Nr 28/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., w sprawie modernizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc (Piekiełko).