Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/527/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/528/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/529/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/530/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/531/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r.w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/532/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/534/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/535/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/536/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/537/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/538/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: nadania nazwy rondu.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/539/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli Zabełcze i Przetakówka w Nowym Sączu.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/540/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]