Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/633/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/634/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/635/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/636/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/637/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/638/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2013.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/639/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przejęcia przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Podegrodzie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/640/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/642/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/643/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza zmienionej uchwałą Nr LXIX/861/2006 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/645/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/646/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/647/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/648/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji